گزارش عملکرد آموزشی سال 93 | دفتر پدافند غیر عامل

گزارش عملکرد آموزشی سال 93

آخرین بروز رسانی: شنبه 31 خرداد 1399
 

گزارش عملکرد آموزشی سال 93

رديف

عنوان دوره آموزشي

برگزار كننده

گروه هدف

تعداد  نفرات

مدت دوره
(ساعت)

نفرساعت

1

مديريت بحران و مقابله با بحران هاي كيفي آب

مجتمع فارس

كارشناسي

16

26

416

2

مديريت بحران و آمادگي واكنش در شرايط اضطراري

آبفا شيراز

كارشناسي

15

2

30

3

CHFI- آموزش هكينگ شناسايي و پيشگيري از آن

سازمان مديريت صنعتي

كارشناسي

1

50

50

4

شناسايي و طبقه بندي الزامات و جنبه هاي زيست محيطي و ريسكهاي ايمني و بهداشت شغلي و روشهاي ارزيابي ريسك

آبفا شيراز

مديران و كارشناسان فني

16

6

96

5

سمينار تخصصي روش هاي كاهش خوردگي بتن

انجمن مهندسان مشاور استان فارس

مديران و كارشناسان فني

8

2

16

6

كارگاه آموزشي حفاظت و ايمني كار، آسيب شناسي حوادث و رخدادهاي ناشي از كار

آبفا شيراز

مديران و كارشناسان

42

3

126

7

كارگاه آموزشي كنترل هدر رفت آب در تاسيسات آبرساني

آبفا استان تهران

كارشناسي

3

24

72

8

امنيت اطلاعات (فاوا)

حراست كل فارس

مديران و كارشناسان

10

2

20

9

دوره آموزشي- توجيهي آشنايي با مرزبندي مناطق اتفاقاتي شهر و آشنايي مختصر با وظايف اكيپهاي اتفاقات

آبفا شيراز

اپراتورهاي مركز122

15

2

30

10

راهكارهاي تحليل و ريشه يابي خرابي ها- RCA

گروه پژوهشي صنعتي آريانا

مديران و كارشناسان بهره بردار

23

12

276

11

شناسايي و كشف اسناد جعلي

مجتمع خراسان

مديريت حراست

1

30

30

12

بررسي اثر آتش سوزي پس از زمين لرزه بر ساختمانهاي شهري و راهكارهاي مهندسي براي كاهش ريسك

سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس

كارشناسان فني مهندسي

3

3

9

13

كارگاه آموزشي برنامه ايمني آب آشاميدني

آبفا شيراز

مديران و كارشناسان بهره بردار

5

16

80

14

مديريت بحران

مجتمع فارس

مديران و كارشناسان بهره بردار

37

18

666

15

كارگاه آموزشي تبيين نكات و راهكارهاي افزايش سلامت كار در حوزه امورمشتركين

آبفا شيراز

مديران و كارشناسان امورمشتركين

94

8

752

16

دوره آموزشي توجيهي- حفاظتي امنيت ملي(1)

حراست كل فارس

مشاغل حساس

10

18

180

17

نخستين همايش هم انديشي سياستگذاران منابع آب كشور(بهره وري و حكمراني پايدار منابع آب)

وزارت نيرو

مسئول تحقيقات

1

8

8

18

ششمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران

شركت كيفيت سازان پرواز

كارشناسي

1

16

16

19

ششمين همايش مقررات ملي ساختمان با عنوان مراقبت و نگهداري از ساختمان

اداره كل راه و شهرسازي استان فارس

كارشناسان فني مهندسي

1

16

16

 

کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز، دوره آموزشی